Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Dịch vụ công chứng tại nhà

Việt TÍn chúng tôi đang đầu tư dịch vụ công chứng tại nhà nhằm giúp các khách hàng của chúng tôi không cần phải đi lại vất vả hoặc tốn thời gian công sức cho mình.

Chúng tôi có chuyên viên công chứng sẽ tới tận địa chỉ mà khách hàng yêu cầu để công chứng các giấy tờ liên quan và được quy định trong luật công chứng bao gồm ...